Instalacje gazowe Śląsk Projekt instalacji gazowej – bez niego nie dostaniesz pozwolenia na budowę

Ogrzewanie gazem to komfort oraz bezobsługowe, przyjazne dla środowiska użytkowanie. Wiele osób obawia się o bezpieczeństwo korzystania z instalacji gazowej w domu oraz spotyka się z ogromem przepisów i dokumentów, które należy wypełnić. Polskie przepisy prawa energetycznego i budowlanego nie są proste. Ich spełnienie wymaga znajomości prawa oraz doświadczenia i wiedzy.

Profesjonaliści zatrudnieni w mojej firmie Eran przygotują dla Ciebie dokumentację, która w najdrobniejszym szczególe będzie odpowiadać obowiązującym przepisom. Dzięki pomocy naszych certyfikowanych specjalistów unikniesz niepotrzebnego stresu i przykrych sytuacji podczas końcowego odbioru instalacji.

Pracownicy firmy Eran posiadają wszystkie wymagane przez prawo uprawnienia do wykonywania projektów instalacji gazowej wewnętrznych oraz zewnętrznych.

Podpowiadamy, co powinno być zawarte w projekcie przyłącza gazowego oraz jakie inne warunki należy spełnić, zakładając lub przebudowując instalację gazową w domu jednorodzinnym. Co należy wiedzieć przed wyborem projektu instalacji gazowej?

Skontaktuj się z nami

Instalacja gazowa

Instalacja gazowa

Przepisy są ważne

Projekt instalacji gazowej określa rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Według tych przepisów instalacja gazowa powinna mieć zainstalowany na zewnątrz budynku kurek główny, umożliwiający odcięcie dopływu gazu. Powinien on być zamontowany w wentylowanej szafce z materiału trudnopalnego, we wnęce ściennej lub w odległości nieprzekraczającej 10 m od zasilanego budynku, w miejscu łatwo dostępnym, zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi, uszkodzeniami mechanicznymi i dostępem osób niepowołanych.

Należy pamiętać, że przepisy dokładnie określają, iż:

 • w przypadku instalacji gazowej zasilanej z sieci gazowej o ciśnieniu do 500 kPa, z której korzysta więcej niż jeden odbiorca lub gdzie nominalne zużycie gazu jest większe niż 10 m3/h, w przeliczeniu na gaz ziemny wysokometanowy, przed urządzeniem redukcyjnym należy zainstalować zawór odcinający, a za tym urządzeniem zawór odcinający będący kurkiem głównym,
 • w przypadku instalacji gazowej, zasilanej ze wspólnej sieci o ciśnieniu do 500 kPa, z której korzysta jeden odbiorca, a nominalne zużycie gazu jest mniejsze niż 10 m3/h, dopuszcza się, aby zawór odcinający zainstalowany przed urządzeniem redukcyjnym był traktowany jako kurek główny.

Jak przygotować projekt instalacji gazowej?

Współczesne instalacje gazowe są bardzo bezpieczne i właściwie eksploatowane nie stwarzają zagrożenia wybuchem gazu, jednak muszą zostać prawidłowo wykonane i potwierdzone odbiorem zakładu gazowego. Wykonanie instalacji gazowych w domu jest obwarowane pewnymi zasadami, od których nie ma odstępstw. Jak zatem przygotować projekt instalacji tak, aby był zgodny z przepisami?

Projekt instalacji gazowej może wykonać wyłącznie osoba posiadająca uprawnienia w tym zakresie. Opracowując projekt instalacji gazowej, musi uwzględnić informacje dotyczące:

 • warunków technicznych przyłączenia do sieci gazowej,
 • rzutów wszystkich kondygnacji budynku,
 • aktualnej mapy do celów projektowych w skali 1:500,
 • informacji o przyłączach i instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, kabli telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, aby uniknąć kolizji z innymi instalacjami,
 • informacji o stanie prawnym działek,
 • opinii kominiarskiej, która określa możliwość przyłączenia kotła gazowego do przewodów powietrzno-spalinowych; wymagana jest ona w przypadku modernizowanych instalacji lub istniejących budynków.

Projekt instalacji gazowej – oddajmy go w ręce fachowców

Trudne, prawda? Ogrom dokumentów i przepisów może przytłoczyć, jednak nie należy wpadać w panikę, ponieważ tymi sprawami zajmą się w Państwa imieniu profesjonaliści z firmy Eran.

W budynku, w którym wcześniej nie przewidziano instalacji gazowej, projekt powinien obejmować oprócz przyłącza gazowego także wewnętrzną instalację. Należy pamiętać, że projekt takiego przyłącza musi być wykonany przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, z rozszerzeniem na projektowanie instalacji gazowych, potwierdzonym wpisem do rejestru prowadzonego przez zakład gazowniczy. Podobnie sprawa wygląda z wykonawcą instalacji gazowej, którym może być osoba posiadająca ważne uprawnienia budowlane w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych. Inwestor, np. właściciel domu jednorodzinnego, zleca wykonawcy przygotowania miejsca do zamontowania kurka głównego lub punktu gazowego (zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci gazowej i projektem instalacji).

Widzimy zatem, że obwarowania prawne przy instalacji gazowej są znaczne, jednak wszystkie formalności pozostają w gestii osób posiadających uprawnienia. Ostatecznie odbiorca ponosi koszty, niestety często niemałe, jednak może być pewien, że otrzymany projekt, a później wykonanie instalacji, są bezpieczne dla użytkowników budynku. Jeżeli chodzi o koszty budowy instalacji gazowych domów jednorodzinnych i przyłącza gazu to każdy dodatkowy jego metr oraz zastosowany punkt, czyli zawór i trójnik, oznacza generowanie kolejnych kosztów. Dodatkowo należy doliczyć inne wydatki, np. cenę kotła gazowego.

A może przyłącze do instalacji gminnej?

Pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego może posiadać schemat wewnętrznej instalacji gazowej. Jeżeli nie posiadają Państwo zezwolenia, które je uwzględnia, należy uzyskać taką decyzję oraz zlecić wykonanie projektu. Składając wniosek, należy dołączyć projekt instalacji gazowej, pozytywną opinię kominiarską, mapę poglądową oraz oświadczenie o prawie dysponowania daną nieruchomością na cele budowlane.

Przy budowie instalacji gazowej konieczny jest dziennik budowy, a po jej zakończeniu instalacja musi przejść próbę szczelności w obecności kierownika budowy.

Posiadacze domu jednorodzinnego poza budową instalacji gazowej mogą przyłączyć się do gminnej sieci gazowej. Jeżeli przedsiębiorstwo gazownicze posiada założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i przewidziana jest rozbudowa sieci gazowej, przedsiębiorstwo gazownicze stosuje zryczałtowane stawki za przyłączenie do sieci. W ramach opłaty zakład robi projekt instalacji gazowej – przyłącza, zgłasza budowę w wydziale budownictwa, buduje przyłącze i dokumentuje odbiór. Opłata ta często nie obejmuje kosztu zakupu i montażu szafki na urządzenia pomiarowe i redukcyjne. Jeżeli jednak w założeniach do planu nie przewidziano rozbudowy sieci gazowej, ale istnieją warunki przyłączenia do niej domu, to opłata wynika z analizy ekonomicznej inwestycji i jest ustalana w umowie zawartej pomiędzy stronami.

Umowa z dostawcą gazu

Wszystkie powyższe czynności wymagane są do uruchomienia dostaw paliwa gazowego, które następuje po okazaniu: projektu wykonanej instalacji, oświadczenia kierownika budowy o przeprowadzeniu prac w pełnej zgodności z projektem, protokołu odbioru technicznego oraz próby szczelności instalacji, protokołu odbioru kominiarskiego przewodów wentylacyjnych i kominiarskich. Montaż gazomierza następuje po podpisaniu umowy z dostawcą gazu.

Do projektu instalacji gazowej – jakie materiały?

W instalacjach gazowych domów jednorodzinnych dopuszcza się stosowanie przewodów gazowych w postaci rur stalowych. Charakteryzują się one dużą wytrzymałością, są one antydyfuzyjne, szczelne, a ich ścianki nie przepuszczają tlenu bądź innych gazów z otoczenia do wewnątrz.

Instalację gazową z rur stalowych należy zabezpieczyć poprzez pokrycie ich farbami antykorozyjnymi. Istotne jest, że na zewnątrz budynku można zastosować wyłącznie rury stalowe spawane, natomiast w środku mogą to być rury łączone.

Instalacja gazowa – przede wszystkim bezpiecznie

Bezpieczeństwo to słowo klucz we wszystkich instalacjach, przy gazowej nabiera ono szczególnie dużej wagi. Kwestie te rozpatrywane są zarówno poza budynkiem, jak i w jego wnętrzu. Odpowiednio przygotowany projekt instalacji gazowej jest niezbędny, by działała ona bez zarzutu i była zgodna z przepisami prawa. Tylko wówczas można być pewnym jej prawidłowego funkcjonowania, a co za tym idzie, bezpieczeństwa osób przebywających w budynku.

Gaz doprowadzany jest do domu jednorodzinnego rurami polietylenowymi o dobrej giętkości. Ich podłączenie do sieci gazowej wykonuje się za pomocą nawiertki. Ważne, aby zasypać je ziemią, a w wykopie położyć folię ostrzegawczą, co chroni przed uszkodzeniem instalacji w przypadku ewentualnych późniejszych prac ziemnych. Miejsca krzyżowania się instalacji gazowej z rurami innych instalacji należy zachować odpowiednie odległości normowe zg z zabezpieczyć rurami osłonowymi.

Przewód gazowy zostaje doprowadzony do wentylowanej skrzynki gazowej, gdzie znajduje się gazomierz, służący do mierzenia zużycia gazu oraz reduktor ciśnienia. Przyrząd ten obniża ciśnienie gazu sieciowego ze średniego do wymaganego dla użytkowania urządzeń gazowych w domu.

Pamiętajmy, że próba szczelności poprzedza odbiór techniczny, a dokumenty do niego wystawia wyłącznie osoba posiadająca uprawnienia. Dostawca gazu często narzuca typ gazomierza a ustawodawca montaż dodatkowego zaworu odcinającego przed budynkiem, w miejscu wyprowadzenia instalacji gazowej z ziemi.

Lokalizacja urządzeń gazowych w budynku mieszkalnym nie jest dowolna, a przed każdym urządzeniem należy zamontować zawór, służący do szybkiego odcięcia przepływu gazu, gdyby doszło do awarii. Rury instalacji gazowej należy lokalizować minimum 10 cm nad innymi instalacjami. Przewody poziome, którymi płynie gaz ziemny, muszą znajdować się powyżej innych przewodów, a z gazem płynnym poniżej przewodów elektrycznych oraz urządzeń iskrzących. Nie wolno stosować w jednym budynku gazu ziemnego z sieci oraz gazu płynnego.

Instalacja gazowa – prawa i obowiązki

Instalacja gazowa – prawa i obowiązki

Odbiór instalacji gazowej jest obowiązkowy i składa się z trzech etapów:

 • sprawdzenie zgodności wykonanej instalacji z zatwierdzonym projektem, wpisami w dzienniku budowy oraz wszelkimi protokołami,
 • sprawdzenie jakości wykonanych prac: materiałów z wymaganym atestem, trwałości mocowań,
 • próba szczelności, której są poddawane wszystkie elementy instalacji gazowej.

Odbiór wykonanej instalacji jest niezbędny, aby podpisać umowę z dostawcą gazu. Jest on zawsze właścicielem przyłącza instalacji oraz głównego zaworu i gazomierza, dlatego do niego należy wykonanie przyłącza oraz nadzór nad nim. Dostawca kontroluje spełnienie przez instalację wymaganych warunków technicznych oraz o sporządza umowę na dostawy gazu.

Odbiorca jest z kolei właścicielem instalacji gazowej wewnątrz budynku, której wykonanie projektu instalacji gazowej wcześniej zlecił osobom uprawnionym, a także samej instalacji gazowej. Właściciel domu powinien przechowywać protokół odbioru instalacji.

Projekt instalacji gazowej – postaw na Eran

Instalacja gazowa w domu jednorodzinnym ma zastosowanie przede wszystkim w ogrzewaniu budynku czy podgrzewaniu wody. Dobrze wykonana instalacja domowa jest efektywna i ekologiczna. System ten jest praktycznie bezobsługowy, a zastosowany kocioł gazowy zamiast węglowego gwarantuje czystość w kotłowni. Gazowe kotły grzewcze zajmują mało miejsca i z całą pewnością można stwierdzić, że odczuwalny komfort cieplny jest satysfakcjonujący dla odbiorców końcowych. Jeżeli chcą Państwo cieszyć się w przyszłości funkcjonalnym i efektywnym systemem instalacji gazowej, muszą Państwo spełnić szereg wymagań ściśle określonych przez przepisy. Warto zaufać fachowcom z firmy Eran, którzy posiadają wymagane przez prawo uprawnienia i doświadczenie.

Wykonaliśmy dziesiątki tego typu realizacji w różnorodnych obiektach. Nasza oferta obejmuje projekty przyłączy gazowych, ale także elektrycznych, wodnych oraz wodociągowych. W projektach oraz przyłączach gazowych nasz plan pozwala zweryfikować poprawność działania instalacji, oraz dobór odpowiednich zabezpieczeń. Zebranie materiałów i wykonanie dokumentacji: „Projekt instalacji gazowej” jest czasochłonne, dlatego warto rozpocząć przygotowania wcześniej, tak by w kolejnym sezonie grzewczym w pełni wykorzystywać jego możliwości.

Kontakt Napisz do nas!

ERAN

Biuro Projektowo–Usługowe ERAN Marcin Raniowski

ERAN to biuro projektowe z grupą specjalistów z ponad 15-letnim doświadczeniem. Nasze projekty instalacji charakteryzują się wysoką jakością i niezawodnością. Nasi klienci wybierając projekty instalacji z naszej oferty, mogą liczyć, że będą idealnie dopasowane do ich potrzeb i oczekiwań. Naszym projektom zaufali klienci indywidualni i firmowi. Nie zwlekaj i zadzwoń!